fAMILIA

Numele proiectului: fAMILIA – Asistență Medico-socială Integrată stimuLând Îmbătrânirea Activă, cod SMIS 115823

Denumirea beneficiarului: S.C. Indeco Soft S.R.L.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în cercetarea industrială în scopul acumulării de noi cunoștințe, adoptării de tehnologii, și validării tehnologice ale conceptelor și modulelor dezvoltate în cadrul proiectului în vederea dezvoltării unui produs în domeniul socio-medical, cu componente inovatoare și furnizării către clienții finali a unor servicii noi pe piața românească. La baza ideii inovatoare stă sistemul informatic AsiSoc este un produs destinat gestiunii ajutoarelor sociale și managementului eficient al procesului de acordare al acestora, utilizat de serviciile specializate a peste 100 de primării din România. Dorim dezvoltarea unei platforme de integrare a sistemului existent și a unor noi module software cu funcționalități și capabilități, care vor sprijini la eficientizarea și simplificarea activității personalului Direcțiilor de Asistență Socială, vor contribui la reducerea birocrației și a timpului de prelucrare al dosarelor specifice, și vor permite extinderea serviciilor și îmbunătățirea controlului managerial la nivelul acestora. Îmbunătățirea și dezvoltarea modulelor existente, dedicate managementului ajutoarelor și anchetelor sociale, va fi corelată cu dezvoltarea unor module care oferă funcționalități solicitate de clienții noștri și componente specifice unei noi game de clienți, reprezentați de asistenți sociali, maternali, Organizații Non Guvernamentale și societăți comerciale care activează în domeniul asistenței sociale, sau care încurajează fenomenul de îmbătrânire activă, asigură locuințe sociale, gestionează aziluri sau cămine de bătrâni. Cercetarea industrială are ca principal obiectiv dezvoltarea modulelor destinate încurajării îmbătrânirii active și creșterii independenței persoanelor cu deficiențe, asistate sau în situații de risc, prin utilizarea tehnologiei, și contribuie, la crearea unor condiții și ecosisteme prietenoase și sigure pentru aceste persoane.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POC prin furnizarea de sprijin pentru activitatea de cercetare dezvoltare la nivel local (Indeco Soft) și regional (Clusterul i-TechTransilvania), prin dezvoltarea infrastructurii TIC pentru cercetare-dezvoltare și prin furnizarea de noi servicii ale companiei și răspunde totodată recomandării specifice de țară 7 (SWD(2014) 424 final), susținând eforturile de consolidare a capacității administrației publice prin îmbunătățirea eficienței gestionării resurselor umane, a instrumentelor decizionale și a coordonării în cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și între acestea și alți actori în domeniul socio-medical. Prin implementarea proiectului este stimulată competitivitatea economică a Indeco Soft, prin susținerea financiară și logistică a cercetării în domeniul instrumentelor TIC cu impact socio-medical și consolidarea serviciilor IT cu valoare adăugată mare, dezvoltării de produse și servicii proprii sustenabile, la costuri eficiente pentru beneficiarii finali. Soluția TIC contribuie la încurajarea unui stil de viață activ, asistat de tehnologie, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, vârstnice, etc), nediscriminatoriu, rezultând o mai mare implicare a acestora în viața socială și economică și ajutându-i să depășească barierele impuse artificial de condiția lor. Proiectul contribuie, prin rezultatele sale, la creșterea competitivității economice a persoanelor vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte, stimulând dezvoltarea de soluții TIC pentru aceștia, soluții cu ajutorul cărora pot deveni competitivi.

 

Obiectivele specifice:

  •  Achiziționarea de echipamente și licențe în vederea implementării proiectului și asigurării funcționării modulelor dezvoltate Realizarea unei cercetări socio-medicale în scopul identificării modului în care noile funcționalități dezvoltate vor sprijini clienții companiei noastre în a oferi, la rândul lor, servicii de calitate îmbunătățită beneficiarilor finali
  • Cercetarea industrială în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi, în vederea dezvoltării de noi servicii și îmbunătățiri semnificative a unui produs existent și a serviciilor furnizate în prezent. Obiectivul referă și crearea de module pentru sistemul complex, necesare pentru validarea tehnologică a noului produs și noilor servicii.
  • Extinderea gamei de servicii furnizate clienților finali, prin furnizarea produsului dezvoltat către aceștia, atât ca produs, cât și ca serviciu (Software ca Serviciu)
  • Lărgirea portofoliului de clienți prin extinderea cu noi module a sistemului complex, implicit prin oferirea unor noi funcționalități, precum și prin dezvoltarea unui produs competitiv, inovator, ce poate fi furnizat clienților finali la costuri semnificativ reduse.
  • Identificarea unor oportunități de acces pe noi piețe la nivel european, prin dezvoltarea unui produs inovator ce poate fi exploatat în cadrul unor programe și axe de finanțare externe. Rezultatele cercetării inițiate în cadrul prezentului proiect constituie bază pentru proiecte de cercetare-inovare sau acțiuni de coordonare și suport în cadrul programului Orizont 2020 al Uniunii Europene. Prin crearea de sinergii și legături cu proiecte în curs de implementare sau viitoare, rezultatele cercetării pot fi preluate și utilizate de către cercetători europeni, sprijinind demersul de marketing al soluției la nivel european. Luăm în calcul și înregistrarea ca furnizor de soluții pentru terți cercetători, sau proiecte.

Rezultatele preconizate

Activitatea 1 Pregătire și planificare  

S1.1 Analiza reglementărilor legale existente la nivel național și european

R1.1. Raport de analiză – referitor la reglementările legale în domeniul asistenței sociale, la nivel național și european.

S1.2 Analiză etică

R1.2. Raport de analiză – Analiza amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor;  Analiza reglementărilor și mecanismelor necesare asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal – raport de analiză;  Analiza de etică socio-medicală

S1.3 Cercetare socio-medicală

R1.3. Studiu socio-medical – cercetare a nevoilor și problemelor comune ale persoanelor beneficiare ale sprijinului, și investigația în scopul dobândirii de cunoștințe noi, în vederea dezvoltării modulelor informatice propuse, în scopul identificării soluțiilor și tehnologiilor ce pot fi utilizate ca punct de pornire pentru implementarea sistemului informatic și, implicit, a îmbunătățirii serviciilor furnizate

S1.4 Analiza și definirea specificațiilor

R1.3. Raport de analiză și proiectare – investigația planificată a soluțiilor tehnice disponibile, a resurselor existente și identificarea soluțiilor tehnice optime pentru dezvoltarea modulelor ce vor constitui componentele sistemului complex și are rolul de a defini structura și specificațiile detaliate ale sistemului informatic integrat ce urmează a fi furnizat clienților.

Activitatea 2 Dezvoltarea sistemului integrat         

S2.1 Achiziție, implementare și configurare echipamente hardware

R2.1. Sistemele funcționale, instalate și configurate conform PV recepție – Rezultatul acestei activități îl constituie existența echipamentelor necesare furnizării de software ca serviciu pentru sistemul integrat.

S2.2 Achiziție licențe software

R2.2 sistemele funcționale, instalate și configurate conform PV recepție – Rezultatul activității este reprezentat de instalarea și configurarea licențelor software achiziționate în scopul furnizării de software ca serviciu pentru sistemul integrat.

S2.3 Dezvoltare module software

R2.3. Module software Open Source și module comerciale dezvoltate – Rezultatul acestei activități îl reprezintă modulele software și sistemul integrat definite în cadrul livrabilului 1.4.  O parte a acestor module va fi distribuită ca software open-source, conform descrierii S2.3

Activitatea 3 Analiza de impact

S3.1 Analiza îmbunătățirii eficienței sistemelor publice de asistență socială

R3.1. Raport de analiză – Raportul de analiză va reprezenta un studiu de caz și va constitui un exemplu de bune practici pentru implementarea sistemului integrat în cadrul unei instituții beneficiare

S3.2 Analiza beneficiilor și îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii finali

R3.2. Raport de analiză – Raportul de analiză este o cercetare științifică cu privire la îmbunătățirea calității vieții persoanelor asistate social ca urmare a implementării sistemului informatic.  Raportul va fi publicat și înregistrat ISBN

Activitatea 4 Exploatarea și replicarea de piață      

S4.1 Nou model de servicii

R4.1. Scrisoare de licențiere, Studiu de piață – va fi elaborat un studiu de piață și o scrisoare de licențiere, ce vor defini modalitatea de comercializare a produselor și a unor servicii adiacente.

Activitatea 5 Informare și publicitate

S5.1 Legături cu alte inițiative

R5.1. Realizarea de legături cu alte inițiative – Stabilirea de legături cu inițiative/proiecte în domeniul social și socio-medical – minim 5 legături

S5.2 Organizarea de conferințe

R5.2. Organizarea a 4 conferințe – Vor fi organizate 4 conferințe de diseminare la scară largă a rezultatelor proiectului, cu o periodicitate de 6 luni.

S5.3 Publicații

R5.3. Publicarea a 8 newsletter-uri și 3 reviste – 8 newsletter-uri trimestriale cu privire la evoluția proiectului, rezultatele obținute și demersurile de cercetare și 3 reviste anuale.

S5.4 Mediatizare on-line

R5.4. pagină web, conturi YouTube, Google+, Facebook, Tweeter, Instagram create, utilizate și cu conținut – Asigurarea vizibilității proiectului în mediul on-line

S5.5 Elaborare și distribuire materiale de publicitate

R5.5. Asigurarea vizibilității proiectului – Vor fi elaborate materiale publicitare, conform secțiunii aferente

Activitatea 6 Management de proiect

Managementul unitar și eficient al proiectului, cu privire la toate activitățile specifice, conform metodologiei de management de proiect.

 

Valoarea totală a proiectului 3.047.552 lei

Cofinanțarea asigurate de Uniunea Europeană: 1.905.574,88

Finanțarea națională: 336.277,92

Data începerii și finalizării proiectului: 03.08.2018 – 02.08.2020

„Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

 

Vizitați site-ul proiectului aici.